Etisk kod

Våra etiska regler.

Petition Online - Sverige verksamhet bedrivs strikt i enlighet med de värderingar och principer som ingår i den etik som alla företagens tjänstemän, anställda och externa parter ständigt inspireras av.

Det är genom att följa dessa etiska regler som vi, trots att vi är mycket unga, vi startade 2009, har blivit världens största plattform för petitioner.

Vår dröm är att förändra världen, vi lyckas inte alltid, men våra insamlade signaturer online behövs för att kunna höja en stark röst. Inget medium som internet är så snabbt och omedelbart.

Med denna etiska kod, kommer nätverket Petition Online - Sverige formellt anta principer om laglighet, rättvisa, öppenhet och kontrollerbarhet samt utförliga uppgifter om sitt uppförande. Den här koden anger de grundläggande reglerna för medlemmar, anställda och externa samarbetspartners som en del av deras arbetsuppgifter som krävs för att utföra sina uppgifter med professionalism, flit, hederlighet och integritet, för att uppnå intresse för företaget, kunderna och med en översikt över parternas intressen. Utövandet av befogenheter att fatta beslut och verksamheter bör därför inriktas på dessa värderingar och principer. Företaget väljer sina medarbetare bland dessa (fysiska och juridiska personer) som delar deras värderingar. Misslyckandet med denna kod skall anses ej vara överensstämmande med principerna för beteende och skyldigheter om rättvisa gentemot företaget.

Petition Online - Sverige tar inte emot pengar från regeringar eller sammanslutningar, den enda förtjänst som ges är av den reklam som visas på webbsidan. Reklam förvaltas av en viktig tredje partners, exempelvis Google INC, som accepterar vår egen filosofi. Det är bara en annons, utan någon överföring av information om våra användare. Som när du tittar på en annons på TV.

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till en tredje part, därför att den person som har undertecknat lämnar inte ut sina uppgifter till oss utan lämnar sitt namn till den petition han tror på och vill skriva under.

Det är till följd av dessa etiska regler som vi har blivit viktiga partners med ideella sammanslutningar, ej statliga organ och vanliga medborgare runt om i världen. Vi är den plats där de ej våldsamma striderna börjar.

Etiska regler

Petition Online - Sverige är aktiva med att samla in underskrifter på nätet. Vi är ett företag ständigt i utveckling som på marknaden har mycket höga moraliska värderingar, som t ex samstämmighet med lagen, respekt för arbetstagarnas €™s sinne och en rättvis konkurrens med andra organisationer som är verksamma inom samma område. Trogna dessa grundläggande normer, grundar sig därför Petition Online - Sverige på värderingar om ärlighet, öppenhet, sekretess, säkerhet och en rättvis konkurrens bunden av denna uppförandekod i alla dess rättsakter, internt eller till omvärlden. I detta sammanhang är denna kod en referens till alla de människor som på något sätt bidrar till Petitioner Online och i första hand de som ansvarar för förvaltningen, där de måste anpassa sitt beteende.

Principer:

Förtroende

Petition Online - Sverige skulle inte kunna lyckas utan förtroendet från alla de som varje dag ger sitt bidrag till företaget: kunder, anställda, partners och intresseföretag. Förtroendet är beroende av fördelningen av uppdraget, om uppfyllandet av dess värden och bestämmelser Kod: varje person är engagerad, med strikt följsamhet. Vid avsaknad av respekt för de normer och standarder som avses att följas genom den här koden anses man inte kompatibel med verksamheten för Petition Online - Sverige, på några nivåer. Det är därför viktigt att genom ömsesidig respekt, i samband med medverkan av € ™ roller, samarbeten mellan spelare och i relationer, uppvisa ett beteende och ett språk som överensstämmer med € ™ s hållning om rättvisa, respekt och god attityd och utbildning, som alltid måste vara närvarande i € ™ anläggning och € ™ s exteriör.

Mänskliga resurser

Utvecklingen av mänskliga resurser, respekten för deras självständighet, deras deltagande i besluten i företaget, utgör grundprinciperna för Petition Online - Sverige, som förbereder program för uppdatering och utbildning som syftar till att öka de särskilda färdigheter och att bevara och öka den kompetens som förvärvats under samarbetet.

Ärlighet

Petition Online - Sverige måste se till att dess medlemmar, anställda och samarbetspartners har etisk medvetenhet om betydelsen av sina handlingar, att de inte har företags- eller personlig vinst på bekostnad av överensstämmelse med de lagar och regler som beskrivs ovan. I synnerhet måste illegala förmåner för kunder eller leverantörer förhindras. Petition Online - Sverige måste se till att dess medlemmar, anställda och intresseföretag inte är verksamma i situationer som de innehar, för egen räkning eller för andra intressen i konflikt med de av sina egna avtalsenliga motparter.

Öppenhet

Petition Online - Sverige måste se till att dess medlemmar, anställda och samarbetspartners med tydlighet, ärlighet och aktsamhet lämnar en god bild av företaget och dess relationer. För att säkra detta ändamål ges så fullständig och tydlig information som möjligt om riktlinjer för sociala aktiviteter.

Sekretess

Petition Online - Sverige måste se till att dess medlemmar, anställda och samarbetspartners, skyddas av sekretesslagen gällande personuppgifter och att man uppfyller kraven i EU-lagstiftningen om sekretess. Insamlande av data från särskilda verksamheter dirigeras och behandlas uteslutande efter de mål som Petition Online - Sverige bedriver och utövar. Alla som har tillgång, beroende på deras roll eller arbete som bedrivs till insiderinformation om bolaget eller dess kunder är skyldig att följa gällande lagstiftning och förfaranden samt att säkerställa att det förblir sekretessbelagt. Tillång, lagring, överföring av personlig information av något slag om kunderna bör göras endast för de ändamål som krävs för att tillhandahålla tjänsten och endast av personalen. Personalen, medlemmar och anställda i bolaget förbinder sig att helt rätta sig efter sekretesspolicyn.

Fairness

Petition Online - Sverige måste försäkra sig om att deras medlemmar, anställda och samarbetspartners är medvetna om de rådande etiska reglerna och därmed unviker diskriminerande eller annat olämpligt uppförande. Petition Online - Sverige åtar sig att inte diskriminera beroende på ras, religion, kön, politisk åskådning och funktionshinder.

Säkerhet och hälsa i arbetet

Petition Online - Sverige måste se till att dess medlemmar, anställda vidtar alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt €™teknisk utveckling och strävar efter att vara garanterade €™s fysiska och psykiska hälsa för de anställda.