Ethische Code

Onze Ethische Code

De bezigheden van Online Petities worden altijd in volledige overeenstemming uitgevoerd met de waarden en principes zoals vermeld in de ethische code waaraan alle handelingen van alle bedrijfsvertegenwoordigers, werknemers en externe partners constant worden getoetst.

Door het volgen van deze code zijn we ondanks onze jonge leeftijd – we zijn in 2009 opgericht – het grootste platform ter wereld geworden voor het verzamelen van handtekeningen.

Onze droom is om de wereld te veranderen, en dat lukt niet altijd, maar de door ons opgehaalde handtekeningen hebben ertoe bijdragen en dragen ertoe bij om onze stem kracht bij te zetten en te zorgen dat we worden gehoord. Er is geen ander middel zo snel en direct als internet.

Door middel van deze Ethische Code wil het Petition.com netwerk formeel de principes van rechtmatigheid, gepastheid, transparantie en controleerbaarheid aannemen als gedragscode.Deze code stelt de belangrijkste regels vast waaraan vertegenwoordigers, werknemers en externe medewerkers zich dienen te houden, die bij het uitoefenen van hun functie verplicht zijn tot professionaliteit, toewijding, eerlijkheid en correctheid, daarbij de belangen van het bedrijf, de cliënten en van de algemene benodigdheden van de leden behartigend. De uitoefening van beslissingen en andere activiteiten dient, derhalve, altijd ondergeschikt te zijn aan bovengenoemde waarden en principes. Het Bedrijf kiest haar medewerkers uit hen (natuurlijke of rechtspersonen) die haar waarden delen. Het veronachtzamen van deze Code dient als een plichtsverzuim te worden beschouwd ten overstaan van de beroepscode en van de plichten met betrekking tot de correctheid ten opzichte van het Bedrijf.

Online Petities ontvangt geen geld van overheden of verenigingen. De enige bron van inkomsten betreft de reclame die zichtbaar is op onze website. Deze reclame wordt door belangrijke derde partners geregeld, zoals Google INC, die onze filosofie delen. De reclame is display-only en wij delen dan via deze reclame ook op geen enkele wijze informatie over onze gebruikers, dus net zoals wanneer je een televisiereclame bekijkt.

We zullen nooit gegevens over wie een petitie tekent met externe bedrijven delen, aangezien degene die een petitie tekent zijn gegevens niet aan ons verstrekt maar zijn naam geeft ten behoeve van de actie waarin hij gelooft.

Door het navolgen van deze Code zijn we belangrijke partners geworden van Non-Profitorganisaties, niet-overheidsinstellingen, en eenvoudige burgers over de hele wereld. Op deze plek gaan geweldsloze acties van start.

Ethische code

Online Petities is werkzaam in de sector van het online handtekeningen verzamelen. Het ontwikkelingsmodel dat wij voorstaan is dat van een bedrijf dat zich op de markt begeeft als uitdrager van hoge morele waarden, zoals het volledig in acht nemen van de wet, respect voor de werknemers die het bedrijf draaiende houden en een eerlijke concurrentiestrijd ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector. Online Petities is trouw aan deze basiskeuzes en is gefundeerd op deze waarden van eerlijkheid, transparantie, discretie, veiligheid en eerlijke concurrentie en is bij al haar acties, zowel intern als naar buiten toe, gebonden aan deze gedragscode. In deze context vormt deze Code een referentiepunt waaraan iedereen die op welkerlei wijze dan ook bijdraagt aan Petities Online, en in de eerste plaats diegene die het bedrijf bestuurt, zijn manier van handelen dient aan te passen.

Principes:

Vertrouwen

Online Petities kan onmogelijk succesvol zijn zonder het wederzijdse vertrouwen van iedereen die dagelijks zijn bijdrage levert aan het bedrijf: cliënten, werknemers, medewerkers en partners. Dit vertrouwen is gebaseerd op het delen van onze missie, op het respect voor elk van onze waarden en op de bepalingen van deze Code: elke persoon streeft, derhalve, naar de volledige naleving daarvan. Een gebrek aan respect voor de normen van deze Code is niet in overeenstemming met welke activiteit dan ook voor Online Petities, op welk niveau dan ook. Derhalve is het essentieel dat er tussen de diverse personen wederzijds respect bestaat opdat dit leidt tot een samenwerking tussen hen die gekarakteriseerd wordt door een algehele beschaafdheid in doen en laten en in woord, altijd conform aan de normen van correctheid, respect en goede manieren die altijd aanwezig moeten zijn in de verhoudingen onderling binnen het bedrijf en naar buiten toe.

Personeel

Het op waarde schatten van het personeel, het respect voor hun autonomie, en de stimulans van het mee mogen beslissen in het bedrijf vormen fundamentele principes voor Online Petities en wij zullen dan ook bij- en nascholingcursussen mogelijk maken om de specifieke kwaliteiten van het personeel beter tot zijn recht te laten komen en de competenties die gedurende de samenwerking zijn verworven te behouden en te vergroten.

Eerlijkheid

Online Petities wil er zeker van zijn dat haar leden, werknemers en medewerkers volledig op de hoogte zijn van de ethische gevolgen van hun acties en geen gewin op persoonlijk of professioneel vlak navolgen ten nadele van het respect voor de geldende wetten en de hier beschreven normen. In het bijzonder moet vermeden worden dat cliënten of leveranciers ongeoorloofde bevoordeling ten deel valt. Online Petities wil er zeker van zijn dat haar leden, werknemers of medewerkers niet in situaties betrokken raken waarin ze, persoonlijk of uit naam van derden, functies bekleden die tot belangenverstrengeling kunnen leiden ten opzichte van contractuele verplichtingen.

Transparantie

Online Petities dient zich ervan te verzekeren dat haar leden, werknemers en medewerkers het beeld dat er van het bedrijf bestaat in al haar verhoudingen met helderheid, duidelijkheid en zorgvuldigheid door laten schijnen en het begrip hiervan vergemakkelijken. Met dit doel dient de meest volledige en transparant mogelijke informatievoorziening ten opzichte van de leidraden van onze sociale bezigheden gewaarborgd te zijn.

Discretie

Ook gezien het karakter van de bedrijfsactiviteiten, dient Online Petities zich ervan te verzekeren dat haar leden, werknemers en medewerkers discretie in acht nemen met betrekking tot de persoonlijke gegevens van haar cliënten en één ieder die om welke reden dan ook zijn persoonlijke gegevens aan Online Petities verstrekt, zowel wat betreft de aanwezige databasegegevens als persoonlijke archieven. Ook dient zij zich in te zetten voor het in acht nemen van alles wat volgens de huidige privacywetten nagekomen dient te worden. De behandeling waaraan de verzamelde gegevens onderhevig zal zijn zal enkel en alleen dienen tot de afwikkeling door Online Petities van de doeleinden die gerelateerd zijn aan de specifieke uitoefening van onze bedrijfsactiviteit. Wie bij het uitoefenen van zijn persoonlijke taak of werkzaamheden toegang heeft tot privacygevoelige informatie over het Bedrijf of haar cliënten is gebonden aan het naleven van de geldende normen en procedures en aan het garanderen van het vertrouwelijke en discreet behandelende karakter van deze informatie. Toegang tot, opslag of overdracht van persoonlijke informatie over cliënten van welke soort dan ook dient enkel plaats te vinden voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstverlening en alleen door het personeel dat daarbij strikt noodzakelijk is. Het personeel, de leden en de medewerkers van het bedrijf dienen zich ervoor in te zetten dat de normen omtrent de privacy nauwgezet in acht worden genomen.

Onpartijdigheid

Online Petities dient zich ervan te verzekeren dat haar leden, werknemers en medewerkers in hun handelen rekening houden met de concrete omstandigheden en er derhalve geen gedragingen op nahouden waarbij onderscheid gemaakt wordt of waarbij opportunisme komt kijken. Online Petities verbindt zich ertoe geen onderscheid te maken op basis van ras, geloof, geslacht, politieke opvattingen of lichamelijke beperkingen.

Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek

Online Petities dient zich ervan te verzekeren dat haar leden, werknemers en medewerkers alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen die door de technologische ontwikkelingen vereist zijn en zet zich in om de lichamelijke ongeschondenheid en morele persoonlijkheid van de werknemers te garanderen.