Alle Nazioni Unite: No al riconoscimento unilaterale della Palestina firma ora

Signori Rappresentati Permanenti all'Assemblea delle Nazioni Unite,
il Comitato per la Pace dedicato a Ytzkah Rabin e Yasser Arafat, da me istituito con lo scopo di sostenere la Pace fra Israele e Palestina, desidera, accogliendo l'impegno di Fiamma Nirenstein, parlamentare italiana, chiedere che non venga approvata la richiesta di riconoscimento unilaterale presentata dall'Autorità Nazionale Palestinese, che sarà votata il prossimo settembre.
Per nostra esperienza e per nostri studi, non sarà certamente un riconoscimento unilaterale a consentire la Pace fra quei due popoli. Nella martoriata "Terra Promessa", si scontrano due popoli che hanno una grande storia e che riconoscono quelle terre come sante per la loro religione. Una parte della loro popolazione non abbandonerà mai le armi per sostenere le proprie ragioni. Un'altra parte ritiene che sia meglio convivere e dividere il territorio con un compromesso accettabile. Le Nazioni Unite sono state investite, e quindi tutte le Nazioni che ne fanno parte, di una tremenda decisione. A nostro parere l'unica soluzione accettabile è sostenere la necessità di un riconoscimento bilaterale. Lo Stato di Israele ha la piena disponibilità a riconoscere la Palestina come Stato delimitando la propria sovranità affinché venga rispettata la Risoluzione 181 del 1947. Allo stesso modo la Palestina, sia Fatah che Hamas, devono riconoscere Israele come Stato ebraico.
A quel punto verrà tutto di conseguenza.
Per tale motivo siamo qui a chiedervi di VOTARE CONTRO la richiesta della Palestina, ma non perché i Palestinesi non hanno diritto ad un loro Stato, bensì perché non è possibile un riconoscimento unilaterale, quando vi è piena disponibilità ad una soluzione condivisa del conflitto, in cui è compreso anche il riconoscimento biunivoco.
Sperando in una Vostra positiva risposta,
porgo cordiali saluti,
Ettore Lomaglio Silvestri


Lords Permanent Representatives to the Assembly of the United Nations,
The Committee for Peace dedicated to Ytzkah Rabin and Yasser Arafat, which I established with the aim of supporting the peace between Israel and Palestine want, welcoming the commitment of Fiamma Nirenstein, Italian parliamentary, request that the request is not approved for recognition made unilaterally by the Palestinian National Authority, which will be voted on next September.
To our experience and our studies, will certainly not be a unilateral recognition to allow the Peace between the two peoples. In the troubled "Promised Land", collide two peoples who have a great history and recognize those lands as sacred to their religion. A portion of their population will never give up arms to support his case. Another part believes that it is better to live and share the territory with an acceptable compromise. The United Nations has been invested, and then all the nations that are part of a terrible decision. In our opinion the only acceptable solution is to support the need for a bilateral recognition. The State of Israel has full availability to recognize Palestine as a state defining its own sovereignty to be respected Resolution 181 of 1947. Similarly, the Palestine, both Fatah and Hamas must recognize Israel as a Jewish state.
At that point everything will be accordingly.
For this reason we are here to ask you to vote against the request of Palestine, but not because the Palestinians are not entitled to their own state, but because it is not possible unilateral recognition, when there is full access to a shared solution to the conflict in which also includes the recognition of two-way.
Hoping for your positive response,
Yours faithfully,
Ettore Silvestri Lomaglio


Lords permanente verteenwoordigers aan die Vergadering van die Verenigde Nasies,
Die Komitee vir Vrede opgedra aan Ytzkah Rabin en Yasser Arafat, wat ek gestig met die doel van die ondersteuning van die vrede tussen Israel en Palestina wil hê nie, die verwelkoming van die verbintenis van Fiamma Nirenstein, die Italiaanse parlement, versoek dat die aansoek nie goedgekeur word vir erkenning gemaak eensydig deur die Palestynse Nasionale Owerheid, sal wat gestem word op die volgende September.
Om ons ervaring en ons studies, sal beslis nie 'n eensydige erkenning van die vrede tussen die twee volke te laat. In die onstuimige "Beloofde Land", bots twee volke wat 'n groot geskiedenis het en erken die land as heilig aan hul godsdiens. 'N Gedeelte van die bevolking sal nooit opgee arms om sy saak te ondersteun. Nog 'n deel is van mening dat dit beter is om in te woon en deel van die gebied met' n aanvaarbare kompromie. Die Verenigde Nasies belê is, en dan sal al die nasies wat deel is van 'n verskriklike besluit. Na ons mening is die enigste aanvaarbare oplossing is om die noodsaaklikheid van 'n bilaterale erkenning te ondersteun. Die staat van Israel het die volle beskikbaarheid Palestina te erken as 'n staat die definisie van sy eie soewereiniteit te respekteer resolusie 181 van 1947. Net so is die Palestina, moet beide Fatah en Hamas erken Israel as 'n Joodse staat.
Op daardie stadium alles sal dienooreenkomstig.
Om hierdie rede is ons is hier om jou te vra om te stem teen die versoek van Palestina, maar nie omdat die Palestyne is nie geregtig op hul eie staat, maar omdat dit nie moontlik is nie eensydige erkenning, as daar is volle toegang tot 'n gemeenskaplike oplossing vir die konflik in wat ook die erkenning van twee-rigting.
Hoop vir jou positiewe reaksie,
Die uwe,
Ettore Silvestri Lomaglio

Përfaqësuesit e Përhershëm zotër në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara,
Komiteti për Paqe të përkushtuar për të Ytzkah Rabin dhe Jaser Arafat, të cilin e themeluar me qëllim të mbështetjes së paqes mes Izraelit dhe Palestinës duan, duke mirëpritur angazhimin e Fiamma Nirenstein, italiane parlamentare, të kërkojë që kërkesa nuk është miratuar për njohjen bërë në mënyrë të njëanshme nga Autoriteti Kombëtar Palestinez, i cili do të votohet në shtator të ardhshëm.
Për përvojën tonë dhe studimet tona, me siguri nuk do të jetë një njohje të njëanshme për të lejuar të Paqes mes dy popujve. Në "Tokën e Premtuar" trazuar, përplasen dy popujve që kanë një histori të madhe dhe të njohin ato toka si të shenjtë për fenë e tyre. Një pjesë e popullsisë së tyre nuk do të heqë dorë armët për të mbështetur rastin e tij. Një pjesë tjetër mendon se është më mirë të jetojnë dhe të ndajnë territorin me një kompromis të pranueshëm. Kombet e Bashkuara është investuar, dhe pastaj të gjitha kombet që janë pjesë e një vendimi të tmerrshme. Sipas mendimit tonë e vetmja zgjidhje e pranueshme është të mbështesë nevojën për një njohje bilaterale. Shteti i Izraelit ka në dispozicion të plotë për të njohur Palestinës si shtet përcaktimin e sovranitetin e vet të respektuar Rezolutën 181 të 1947. Në mënyrë të ngjashme, Palestinë, si Fatahut dhe Hamasit duhet të njohin Izraelin si shtet hebre.
Në këtë pikë gjithçka do të jetë në përputhje me rrethanat.
Për këtë arsye ne jemi këtu për të ju pyes për të votuar kundër kërkesës së Palestinës, por jo për shkak se palestinezët nuk kanë të drejtë të shtetin e tyre, por sepse nuk është e mundur njohja e njëanshme, kur ka qasje të plotë për një zgjidhje të përbashkët për konfliktin në e cila përfshin edhe njohjen e dy rrugë.
Duke shpresuar për reagimin tuaj pozitiv,
I juaji sinqerisht,
Ettore Silvestri Lomaglio


الممثلين الدائمين لمجلس اللوردات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ،
لجنة مخصصة لسلام رابين وياسر عرفات Ytzkah ، التي أنشأتها بهدف دعم عملية السلام بين اسرائيل وفلسطين تريد ، وإذ يرحب بالتزام قائلا أنه فياما ، الإيطالية البرلمانية ، أن يطلب عدم الموافقة على طلب الاعتراف جعلت من جانب واحد من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، وسوف يتم التصويت على أي من سبتمبر المقبل.
لخبرتنا ودراساتنا ، وسوف يكون بالتأكيد ليست اعترافا من جانب واحد للسماح للسلام بين الشعبين. في "أرض الميعاد" المضطربة ، تصطدم شعبين الذين لديهم تاريخ عريق وتعتبر تلك الأراضي المقدسة وإلى دينهم. وسيتم جزء من سكانها تتخلى ابدا عن أسلحة لدعم قضيته. جزء آخر يعتقد أنه من الأفضل أن نعيش وتبادل الأراضي مع حلا وسطا مقبولا. وقد استثمرت الأمم المتحدة ، ومن ثم جميع الدول التي هي جزء من قرار رهيب. في رأينا هو الحل الوحيد المقبول هو لدعم الحاجة إلى الاعتراف الثنائية. دولة إسرائيل والاعتراف الكامل توافر فلسطين كدولة تحديد سيادتها أن يحترم القرار 181 لعام 1947. وبالمثل ، فإن فلسطين ، يجب أن يكون كل من فتح وحماس الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.
عند هذه النقطة سوف يكون كل شيء وفقا لذلك.
لهذا السبب نحن هنا لنطلب منكم التصويت ضد طلب فلسطين ، ولكن ليس لأنه لا يحق للفلسطينيين دولة خاصة بهم ، ولكن لأنه ليس من الممكن الاعتراف من جانب واحد ، عندما يكون هناك حق الوصول الكامل إلى حل مشترك للصراع في والتي تتضمن أيضا الاعتراف اتجاهين.
تأمل لردكم الايجابي ،
تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Господари на постоянните представители на Общото събрание на Организацията на обединените нации,
Комитетът за мир, посветена на Ytzkah Рабин и Ясер Арафат, който създадена с цел подкрепа на мир между Израел и Палестина искате, приветства ангажимента на Fiamma Nirenstein, Италианска парламентарна, искане, че искането не е одобрен за признаване направени едностранно от Палестинската автономна власт, която ще се гласува на следващия септември.
За нашия опит и проучвания, със сигурност няма да бъде едностранно признаване да се позволи на мир между двата народа. В напрегнатия "Обетованата земя", се сблъскват два народа, които имат голяма история и признава тези земи като свещени за религията си. Част от тяхното население никога няма да се откаже от оръжията за подкрепа на неговия случай. Друга част смята, че е по-добре да живеят и акции на територията с един приемлив компромис. Организацията на обединените нации са били инвестирани, а след това всички нации, които са част от едно ужасно решение. По наше мнение единственото приемливо решение е да се подкрепят необходимостта за двустранно признаване. Държавата Израел е пълна наличност да признае Палестина като държавно определяне на своя суверенитет трябва да се спазват резолюция 181 от 1947 година. Също така, Палестина, Фатах и ​​Хамас трябва да признае Израел като еврейска държава.
В този момент всичко ще бъде съответно.
Поради тази причина ние сме тук, за да ви помоля да гласуват против искането на Палестина, но не защото палестинците нямат право на собствената си държава, но тъй като не е възможно едностранното признаване, когато има пълен достъп до споделена решение на конфликта в която включва и признаването на двупосочна.
Надявайки се на положителен отговор,
С уважение,
Еторе Силвестри Lomaglio


Senyors Representants Permanents de l'Assemblea de les Nacions Unides,
El Comitè per la Pau dedicada a Ytzkah Rabin i Yasser Arafat, que va establir amb l'objectiu de donar suport a la pau entre Israel i Palestina volen, que celebra el compromís de Fiamma Nirenstein, italià petició parlamentària, que la sol.licitud no està aprovada per al reconeixement feta unilateralment per l'Autoritat Nacional Palestina, que es votarà el proper mes de setembre.
A la nostra experiència i els nostres estudis, no serà un reconeixement unilateral per permetre que la pau entre els dos pobles. A la problemàtica "Terra Promesa", xoquen dos pobles que tenen una gran història i reconèixer aquestes terres sagrades de la seva religió. Una part de la seva població mai renunciarà a les armes per donar suport si s'escau. Una altra part creu que és millor per viure i compartir el territori amb un compromís acceptable. Les Nacions Unides s'ha invertit, i llavors totes les nacions que formen part d'una decisió terrible. Al nostre parer, l'única solució acceptable és donar suport a la necessitat d'un reconeixement bilateral. L'Estat d'Israel té la plena disponibilitat a reconèixer a Palestina com un estat de la definició de la seva pròpia sobirania per ser respectat Resolució 181 de 1947. De la mateixa manera, el de Palestina, Fatah i Hamas ha de reconèixer a Israel com a Estat jueu.
En aquest moment, tot va a estar d'acord.
Per això estem aquí per demanar que votin en contra de la sol licitud de Palestina, però no perquè els palestins no tenen dret al seu propi Estat, sinó perquè no és possible el reconeixement unilateral, quan es tingui ple accés a una solució comuna al conflicte en que també inclou el reconeixement de dues vies.
Esperant la seva resposta positiva,
El saluda atentament,
Ettore Silvestri Lomaglio

Pánů stálých zástupců shromáždění Organizace spojených národů,
Výbor pro mír věnované Ytzkah Rabin a Jásir Arafat, který jsem založil s cílem podpořit mír mezi Izraelem a Palestinou chtějí, vítá závazek Fiamma Nirenstein, italské parlamentní požadovat, aby žádost není schválena pro uznání z jednostranně Palestinské národní samosprávy, který bude hlasovat příští rok v září.
Chcete-li našich zkušeností a studií, určitě nebude jednostranné uznání, aby mír mezi oběma národy. V neklidných "země zaslíbené", se srazí dva národy, které mají bohatou historií a rozpoznat ty země jako posvátné, aby své náboženství. Část jejich populace se nikdy vzdát zbraní na podporu svého případu. Další část se domnívá, že je lepší žít a sdílet území s přijatelným kompromisem. Spojené národy byly investovány, a všechny národy, které jsou součástí strašná rozhodnutí. Podle našeho názoru jediným přijatelným řešením je podpořit potřebu dvoustranné uznávání. Stát Izrael má plné dostupnosti uznat Palestinu jako stát definovat jeho vlastní svrchovanost je třeba respektovat rezoluce 181 z roku 1947. Podobně, Palestině, musí být oba Fatah a Hamas uznat Izrael jako židovský stát.
V tu chvíli všechno bude odpovídajícím způsobem.
Z tohoto důvodu jsme zde, abychom vás požádat, abyste hlasovali proti žádost Palestiny, ale ne proto, že Palestinci nemají právo na vlastní stát, ale proto, že není možné jednostranné uznání, když je přístup ke sdílené řešení konfliktu v který také zahrnuje uznání obousměrné.
Doufat, že pro kladnou odpověď,
S úctou,
Ettore Silvestri Lomaglio


上議院常任代表向大會的聯合國,
該委員會致力於和平Ytzkah拉賓和阿拉法特,這是我建立的,目的是支持以色列和巴勒斯坦之間的和平希望,歡迎承諾 Fiamma Nirenstein,意大利議會,請求,請求未獲批准認可單方面作出的巴勒斯坦民族權力機構,這將在明年九月進行表決。
我們的經驗和我們的研究,肯定不會是單方面的認可,讓兩國人民之間的和平。在陷入困境的“樂土”,兩國人民相互碰撞誰擁有偉大的歷史和承認這些土地作為自己的神聖的宗教。一部分的人口將永遠不會放棄武器,以支持他的案件。另一部分認為它是更好的生活,分享香港與一個可以接受的妥協。聯合國已完成投資,然後所有的民族,是一個可怕的決定的一部分。我們認為唯一可以接受的解決辦法是支持需要一個雙邊認可。國家對以色列承認巴勒斯坦的全面可用性作為國家確定自己的主權得到尊重1947年181號決議。同樣,巴勒斯坦法塔赫和哈馬斯都必須承認以色列作為一個猶太國家。
在這一點上一切都會相應。
為此,我們在這裡要請你投反對票,要求對巴勒斯坦,但不是因為巴勒斯坦人無權自己的國家,而是因為它是不可能單方面承認,當有完全訪問的共享解決衝突的其中還包括承認雙向的。
希望您的積極響應,
此致


Lords faste repræsentanter til Forsamlingen af ​​De Forenede Nationer,
Udvalget for Fred dedikeret til Ytzkah Rabin og Yassir Arafat, som jeg etableret med det formål at støtte fred mellem Israel og Palæstina ønsker, indbydende engagement Fiamma Nirenstein, italienske parlamentsvalg, anmode om, at anmodningen ikke er godkendt til anerkendelse foretaget ensidigt af Den Palæstinensiske Myndighed, som vil blive stemt om næste september.
Til vores erfaring og vores undersøgelser, vil helt sikkert ikke være en ensidig anerkendelse, således at den fred mellem de to folk. I den urolige "forjættede land", kolliderer to folk, der har en stor historie og genkende dem, lander som helligt for deres religion. En del af deres befolkning vil aldrig give op våben for at støtte hans sag. En anden del mener, at det er bedre at leve og dele territorium med et acceptabelt kompromis. De Forenede Nationer er blevet investeret, og så alle de nationer, der er en del af en forfærdelig beslutning. Det er vores opfattelse den eneste acceptable løsning er at støtte behovet for en bilateral anerkendelse. Staten Israel har fuld adgang til at anerkende Palæstina som en stat at definere sin egen suverænitet skal respekteres resolution 181 af 1947. Tilsvarende Palæstina, skal både Fatah og Hamas anerkende Israel som en jødisk stat.
På det tidspunkt vil alt være i overensstemmelse hermed.
Af denne grund er vi her for at bede dig om at stemme imod anmodningen fra Palæstina, men ikke fordi palæstinenserne ikke har ret til deres egen stat, men fordi det ikke er muligt ensidig anerkendelse, når der er fuld adgang til en fælles løsning på konflikten i som også omfatter anerkendelsen af ​​to-vejs.
Håber på din positive respons,
Med venlig hilsen


נציגי הלורדים קבע לעצרת האומות המאוחדות,
הוועדה לשלום המוקדש Ytzkah רבין ויאסר ערפאת, אשר הקמתי במטרה לתמוך השלום בין ישראל לבין פלסטין רוצה, בברכה את מחויבותה של Fiamma Nirenstein, איטלקית בקשה לפרלמנט, כי הבקשה לא תאושר הכרה נעשה באופן חד צדדי על ידי הרשות הפלסטינית, אשר יהיה הצביעו על ספטמבר הבא.
כדי הניסיון שלנו ומחקרים שלנו, בוודאי לא להיות הכרה חד צדדית כדי לאפשר שלום בין שני העמים. ב "הארץ המובטחת" מוטרד, מתנגשים שני עמים שיש להם היסטוריה גדולה להכיר אותם אדמות כדבר מקודש לדת שלהם. חלק מהאוכלוסייה שלהן לא יוותרו לעולם נשק כדי לתמוך בעניינו. חלק אחר סבור כי עדיף לחיות ולחלוק את השטח עם פשרה מתקבלת על הדעת. האו"ם הושקעו, ואז כל העמים, כי הם חלק של החלטה נוראית. לדעתנו הפתרון היחיד המקובל הוא לתמוך הצורך בהכרה בין שתי המדינות. למדינת ישראל יש זמינות מלאה להכיר פלסטין כמדינה הגדרת הריבונות שלה להיות החלטה 181 מכובד של 1947. כמו כן, פלסטין, הן הפתח לחמאס להכיר בישראל כמדינה יהודית.
בשלב הזה הכל יהיה בהתאם.
מסיבה זו אנחנו כאן כדי לבקש מכם להצביע נגד הבקשה של פלסטין, אבל לא בגלל הפלסטינים אינם זכאים למדינה משלהם, אבל בגלל זה לא אפשרי הכרה חד צדדית, כאשר יש גישה מלאה פתרון משותף לסכסוך אשר כוללת גם את ההכרה של דרך ושתיים.
בתקווה תגובה חיובית שלך,
בכבוד רב,
אטורה סילבסטרי Lomaglio


Lords représentants permanents auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies,
Le Comité pour la paix dédié à Ytzkah Rabin et Yasser Arafat, que j'ai créée avec le but de soutenir la paix entre Israël et la Palestine veulent, en saluant l'engagement de Fiamma Nirenstein, parlementaire italienne, demander que la demande n'est pas approuvée pour la reconnaissance prise unilatéralement par l'Autorité nationale palestinienne, qui sera voté sur la prochaine Septembre.
Pour notre expérience et nos études, ne sera certainement pas une reconnaissance unilatérale de permettre à la paix entre les deux peuples. Dans le trouble "Terre promise", se heurtent deux peuples qui ont une grande histoire et reconnaître ces terres comme sacrés de leur religion. Une partie de leur population ne donnera jamais les armes pour soutenir sa cause. Une autre partie estime qu'il est préférable de vivre et de partager le territoire avec un compromis acceptable. Les Nations Unies ont été investis, et puis toutes les nations qui font partie d'une terrible décision. À notre avis la seule solution acceptable est de soutenir la nécessité d'une reconnaissance bilatérale. L'Etat d'Israël a la pleine disponibilité à reconnaître la Palestine comme un Etat de définir sa propre souveraineté à la Résolution 181 de 1947 respecté. De même, la Palestine, le Fatah et le Hamas doit reconnaître Israël comme Etat juif.
À ce moment, tout sera en conséquence.
Pour cette raison, nous sommes ici pour vous demander de voter contre la demande de la Palestine, mais pas parce que les Palestiniens n'ont pas droit à leur propre Etat, mais parce qu'il n'est pas possible reconnaissance unilatérale, quand il ya un accès complet à une solution commune au conflit en qui comprend également la reconnaissance de deux voies.
Espérant pour votre réponse positive,
Cordialement,
Ettore Silvestri Lomaglio


国連の総会に領主常駐代表、
私はイスラエルとパレスチナ間の和平を支援することを目的として設立されたYtzkahラビンとアラファトに特化した平和のための委員会は、フィアマNirenstein、要求は認識のために承認されていないことをイタリア議会、要求のコミットメントを歓迎し、必要パレスチナ自治政府によって一方的に作られた、これは来年9月に投票されます。
私たちの経験と我々の研究に、確かに両国民の間の平和を許可する一方的な認識ができなくなります。問題を抱えた"約束の地"で、偉大な歴史を持ち、彼らの宗教の神聖なものとしてそれらの土地を認識する、両国人民に衝突する。彼らの人口の一部は、彼のケースをサポートするために武器を放棄することは決してありません。別の部分は、それが許容できる妥協で領土を生きると共有するために優れていると考えています。国連は、投資して、ひどい意思決定の一部であるすべての国されています。我々の意見では唯一の受け入れ可能な解決策は、二国間の認識の必要性をサポートすることです。イスラエル国は、1947年の決議181を尊重する独自の主権を定義する状態としてパレスチナを認識する完全な可用性を持っています。同様に、パレスチナ、ファタハとハマス双方がユダヤ人国家としてイスラエルを認識する必要があります。
その時点ですべてがそれに応じてになります。
このため、我々は、パレスチナ人が独自の状態に権利を得ていないので、notパレスチナの要求に対して投票をお願いするが、ここですが、における紛争共有ソリューションへのフルアクセス権がある場合には、一方的な認識、不可能であるため、これまた、双方向の認識が含まれています。
、あなたの肯定的な反応を望んで
敬具
エットレシルベストリLomaglio

Λόρδων Μονίμων Αντιπροσώπων να την Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
Η επιτροπή για την Ειρήνη αφιερωμένη στην Ytzkah Ράμπιν και Γιάσερ Αραφάτ, η οποία θα συσταθεί με στόχο την υποστήριξη της ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και την Παλαιστίνη θέλουν, καλωσορίζοντας τη δέσμευση της Fiamma Nirenstein, ιταλική κοινοβουλευτική, να ζητήσει από το αίτημα δεν είναι εγκεκριμένο για την αναγνώριση γίνεται μονομερώς από την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Για την εμπειρία μας και τις μελέτες μας, θα είναι σίγουρα δεν είναι μια μονομερής αναγνώριση να επιτραπεί η ειρήνη μεταξύ των δύο λαών. Στην ταραγμένη "Promised Land", συγκρούονται δύο λαούς που έχουν μια μεγάλη ιστορία και αναγνωρίζει εκείνα τα εδάφη ως ιερό για τη θρησκεία τους. Ένα τμήμα του πληθυσμού τους δεν θα δώσει ποτέ τα όπλα για να υποστηρίξει την υπόθεσή του. Ένα άλλο μέρος πιστεύει ότι είναι καλύτερα να ζήσουν και να μοιραστούν το έδαφος με έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επενδυθεί, και στη συνέχεια όλα τα έθνη που είναι μέρος μιας φοβερής απόφασης. Κατά τη γνώμη μας η μόνη αποδεκτή λύση είναι να υποστηρίξει την ανάγκη για μια διμερή αναγνώριση. Το κράτος του Ισραήλ έχει πλήρη διαθεσιμότητα να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος καθορίζει τη δική της κυριαρχία που πρέπει να τηρούν το ψήφισμα 181 του 1947. Ομοίως, η Παλαιστίνη, και οι δύο της Φατάχ και της Χαμάς πρέπει να αναγνωρίσει το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος.
Σε εκείνο το σημείο τα πάντα θα είναι ανάλογα.
Για το λόγο αυτό είμαστε εδώ για να σας ζητήσω να ψηφίσετε κατά της αίτησης της Παλαιστίνης, αλλά όχι επειδή οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν το δικαίωμα να το δικό τους κράτος, αλλά επειδή δεν είναι δυνατή η μονομερής αναγνώριση, όταν υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε μια κοινή λύση της σύγκρουσης στη η οποία περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση των αμφίδρομη.
Ελπίζοντας για τη θετική ανταπόκρισή σας,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ettore Silvestri Lomaglio


Lords van permanente vertegenwoordigers van de Vergadering van de Verenigde Naties,
Het Comite voor Vrede gewijd aan Ytzkah Rabin en Yasser Arafat, die ik opgericht met het doel het ondersteunen van de vrede tussen Israël en Palestina willen, gastvrije de inzet van Fiamma Nirenstein, Italiaanse parlementaire verlangen dat het verzoek niet is goedgekeurd voor erkenning eenzijdig door de Palestijnse Nationale Autoriteit, die zal worden gestemd in september.
Onze ervaring en onze studies, zal zeker niet een eenzijdige erkenning voor de vrede tussen de twee volkeren mogelijk te maken. In de onrustige "Beloofde Land", botsen twee volkeren die een grote geschiedenis en herkennen die landen als heilig was voor hun religie. Een deel van hun bevolking zal nooit opgeven armen om zijn zaak te ondersteunen. Een ander deel van mening dat het beter is om te leven en te delen het gebied met een aanvaardbaar compromis. De Verenigde Naties is geïnvesteerd, en dan al de volken, die deel uitmaken van een verschrikkelijke beslissing. Naar onze mening is de enige aanvaardbare oplossing is het ondersteunen van de noodzaak van een bilaterale erkenning. De staat Israël heeft volledige beschikbaarheid naar Palestina te erkennen als staat het bepalen van zijn eigen soevereiniteit te gerespecteerde resolutie 181 van 1947. Ook de Palestijnse, moeten zowel Fatah als Hamas erkent Israël als een Joodse staat.
Op dat moment alles zal dienovereenkomstig worden.
Om deze reden zijn wij hier om u te vragen te stemmen tegen het verzoek van Palestina, maar niet omdat de Palestijnen geen recht hebben op een eigen staat, maar omdat het niet mogelijk is de eenzijdige erkenning, wanneer er sprake is volledige toegang tot een gezamenlijke oplossing voor het conflict in die ook de erkenning van de twee richtingen.
Hopend op uw positieve reactie,
Met de meeste hoogachting,
Ettore Silvestri Lomaglio

Lords Stałych Przedstawicieli do Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych,
Komitet dla Pokoju poświęcony Ytzkah Rabin i Jaser Arafat, którą stworzono w celu wspierania pokoju między Izraelem i Palestyną chcesz, przyjmując zobowiązanie Fiamma Nirenstein, włoski parlamentarnych, wniosek, że wniosek nie został zatwierdzony do uznania jednostronnie przez Autonomii Palestyńskiej, które zostaną poddane pod głosowanie we wrześniu.
Do naszego doświadczenia i badania, z pewnością nie będzie jednostronne uznanie, aby umożliwić pokoju między obu narodami. W niespokojnych "Ziemi Obiecanej", zderzają się dwa narody, które mają wielką historię i uznać te tereny za święte do ich religii. Część swojej populacji nigdy nie da za broń, aby wspierać jego sprawie. Inna część uważa, że ​​lepiej jest żyć i dzielić terytorium akceptowalny kompromis. Organizacja Narodów Zjednoczonych zainwestowano, a następnie wszystkie narody, które są częścią straszny decyzji. Naszym zdaniem jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest wsparcie potrzeby dwustronnego uznawania. Państwo Izrael ma pełną dostępność do uznania Palestyny ​​jako państwa definiowania własnej suwerenności, których należy przestrzegać Rozdzielczość 181 z 1947 roku. Podobnie, Palestyny, zarówno Fatah i Hamas musi uznać Izraela jako państwa żydowskiego.
W tym momencie wszystko będzie odpowiednio.
Z tego powodu jesteśmy tutaj, aby prosić o głosowanie przeciwko wniosek Palestyny, ale nie dlatego, że Palestyńczycy nie mają prawa do własnego państwa, ale dlatego, że nie jest możliwe jednostronne uznanie, kiedy jest pełny dostęp do wspólnego rozwiązania konfliktu w która obejmuje również uznanie dwukierunkowa.
Licząc na Państwa pozytywną odpowiedź,
Z poważaniem,
Ettore Silvestri Lomaglio

Senhores Representantes Permanentes da Assembléia das Nações Unidas,
O Comitê para a Paz dedicado a Ytzkah Rabin e Yasser Arafat, que eu estabeleci com o objectivo de apoiar a paz entre Israel e Palestina quer, acolhendo o compromisso de Fiamma Nirenstein, Italiano pedido, parlamentar que o pedido não for aprovado para o reconhecimento feita unilateralmente pela Autoridade Nacional Palestina, que será votada em setembro próximo.
A nossa experiência e nossos estudos, certamente não será um reconhecimento unilateral para permitir que a paz entre os dois povos. Na "Terra Prometida" incomodado, colidem dois povos que têm uma grande história e reconhecer aquelas terras como sagrados para sua religião. Uma parte de sua população nunca vai desistir de armas para apoiar seu caso. Outra parte acredita que é melhor para se viver e partilhar o território com um compromisso aceitável. As Nações Unidas tem sido investido, e então todas as nações que fazem parte de uma decisão terrível. Em nossa opinião, a única solução aceitável é o de apoiar a necessidade de um reconhecimento bilateral. O Estado de Israel tem plena disponibilidade a reconhecer a Palestina como um estado que define a sua própria soberania a ser respeitada a Resolução 181, de 1947. Da mesma forma, a Palestina, tanto o Fatah eo Hamas devem reconhecer Israel como um Estado judeu.
Nesse ponto, tudo será em conformidade.
Por esta razão estamos aqui para lhe pedir para votar contra o pedido da Palestina, mas não porque os palestinos não têm direito a seu próprio estado, mas porque não é possível o reconhecimento unilateral, quando há o pleno acesso a uma solução partilhada para o conflito no que também inclui o reconhecimento de duas vias.
Esperando pela sua resposta positiva,
Com os melhores cumprimentos,
Ettore Silvestri Lomaglio


Лорды постоянных представителей Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
Комитет за мир посвященные Ytzkah Рабин и Ясир Арафат, который я создал с целью поддержания мира между Израилем и Палестиной хотите, приветствуя приверженность Fiamma Nirenstein, итальянская парламентская, просить, что запрос не одобрен для признания в одностороннем порядке Палестинской национальной администрации, которая ставится на голосование в сентябре следующего года.
Чтобы наш опыт и наши исследования, конечно, не будет одностороннее признание, чтобы мир между двумя народами. В проблемных "Земля обетованная", столкновение двух народов, которые имеют большую историю и признать эти земли священными для своей религии. Часть их населения никогда не даст в руки оружие, чтобы поддержать его дела. Другая часть считает, что лучше жить и делиться территорией с приемлемым компромиссом. Организация Объединенных Наций было вложено, и тогда все страны, которые являются частью ужасное решение. По нашему мнению, единственным приемлемым решением является поддержка необходимость двустороннего признания. Государство Израиль имеет полное наличие признать Палестину как государство определении собственного суверенитета, чтобы уважать резолюцию 181 от 1947 года. Кроме того, Палестина, как ФАТХ и ХАМАС должны признать Израиль как еврейское государство.
В этот момент все будет соответствующим образом.
По этой причине мы здесь, чтобы просить вас голосовать против просьбе Палестины, но не потому, что палестинцы не имеют права на свое государство, а потому, что это не возможно одностороннее признание, когда есть полный доступ к общим решением конфликта в , которая также включает в себя признание двух направлениях.
Надеемся на ваш положительный ответ,
С уважением,
Этторе Сильвестри Lomaglio


Señores Representantes Permanentes de la Asamblea de las Naciones Unidas,
El Comité para la Paz dedicada a Ytzkah Rabin y Yasser Arafat, que estableció con el objetivo de apoyar la paz entre Israel y Palestina quieren, que celebra el compromiso de Fiamma Nirenstein, italiano petición parlamentaria, que la solicitud no está aprobada para el reconocimiento hecha unilateralmente por la Autoridad Nacional Palestina, que se votará el próximo mes de septiembre.
A nuestra experiencia y nuestros estudios, no va a ser un reconocimiento unilateral para permitir que la paz entre los dos pueblos. En la problemática "Tierra Prometida", chocan dos pueblos que tienen una gran historia y reconocer esas tierras sagradas de su religión. Una parte de su población nunca renunciará a las armas para apoyar su caso. Otra parte cree que es mejor para vivir y compartir el territorio con un compromiso aceptable. Las Naciones Unidas se ha invertido, y entonces todas las naciones que forman parte de una decisión terrible. En nuestra opinión, la única solución aceptable es apoyar a la necesidad de un reconocimiento bilateral. El Estado de Israel tiene la plena disponibilidad a reconocer a Palestina como un estado de la definición de su propia soberanía para ser respetado Resolución 181 de 1947. Del mismo modo, el de Palestina, Fatah y Hamas debe reconocer a Israel como Estado judío.
En ese momento, todo va a estar de acuerdo.
Por esta razón estamos aquí para pedir que voten en contra de la solicitud de Palestina, pero no porque los palestinos no tienen derecho a su propio Estado, sino porque no es posible el reconocimiento unilateral, cuando se tenga pleno acceso a una solución común al conflicto en que también incluye el reconocimiento de dos vías.
Esperando su respuesta positiva,
Le saluda atentamente,
Ettore Silvestri Lomaglio


Lords der Ständigen Vertreter der Vollversammlung der Vereinten Nationen,
Der Ausschuss für den Frieden zu Ytzkah Rabin und Yasser Arafat, die ich mit dem Ziel der Unterstützung des Friedensprozesses zwischen Israel und Palästina wollen, begrüßt die Zusage von Fiamma Nirenstein, Italienisch parlamentarischen Anfrage, dass der Antrag nicht für die Anerkennung genehmigt hat gewidmet einseitig von der Palästinensischen Autonomiebehörde gemacht werden, die auf nächsten September abgestimmt wird.
Um unsere Erfahrung und unseren Studien werden sicherlich nicht um eine einseitige Anerkennung der Frieden zwischen beiden Völkern zu ermöglichen. In den unruhigen "Promised Land", prallen zwei Völker, die eine große Geschichte haben und erkennen diese Länder als heilig, ihre Religion. Ein Teil der Bevölkerung werden niemals aufgeben Arme um seinen Fall zu unterstützen. Ein anderer Teil glaubt, dass es besser ist zu leben und teilen das Gebiet mit einem tragbaren Kompromiss. Die Vereinten Nationen haben investiert, und dann alle Nationen, die Teil einer schrecklichen Entscheidung sind. In unserer Meinung nach die einzig akzeptable Lösung ist, die Notwendigkeit für eine bilaterale Anerkennung zu unterstützen. Der Staat Israel hat die volle Verfügbarkeit nach Palästina als Staat definiert seine eigene Souveränität zu respektieren Auflösung werden 181 von 1947 zu erkennen. Auch die Palästina, müssen beide Fatah und Hamas, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen.
An diesem Punkt wird alles entsprechend.
Aus diesem Grund sind wir hier, um Sie zu bitten, gegen den Wunsch des Palästina stimmen, aber nicht, weil die Palästinenser nicht auf einen eigenen Staat berechtigt, sondern weil es nicht möglich ist, einseitige Anerkennung, wenn es den vollen Zugriff auf eine gemeinsame Lösung für den Konflikt in die auch die Anerkennung der Zwei-Wege.
In der Hoffnung auf Ihre positive Resonanz,
Mit freundlichen Grüßen,
Ettore Silvestri Lomaglio


Lords Állandó Képviselők a Közgyűlésnek az Egyesült Nemzetek
A bizottság a Békéért szentelt Ytzkah Rabin és Jasszer Arafat, amit létre azzal a céllal, hogy támogassa a békét Izrael és Palesztina közötti szeretné, üdvözölve a elkötelezettségét Fiamma Nirenstein, olasz parlamenti, kérheti, hogy a kérelmet nem hagyják jóvá az elismerés tette egyoldalúan a Palesztin Nemzeti Hatóság, amelyet megszavazott a jövő szeptemberben.
Tapasztalataink és a tanulmányokat, akkor biztosan nem lehet egyoldalú elismerése, hogy a béke a két nép közötti. A bajba jutott "ígéret földjére", összeütközik két nép, akik a nagy múltú és elismerik azokat a földeket szent vallásuk. Egy részét a lakosság soha nem fogja feladni fegyvert támogatása ügyében. Egy másik része úgy véli, hogy jobb élni, és ossza meg területét egy elfogadható kompromisszum. Az Egyesült Nemzetek fordítottak, majd minden nemzet részét képező szörnyű döntést. Véleményünk szerint az egyetlen elfogadható megoldás az, hogy támogatják, hogy a kétoldalú elismerést. Az Izrael Állam teljes rendelkezésre álló felismerni Palesztinába, mint az állam határozza meg saját szuverenitását tiszteletben kell tartani felbontása 181 1947. Hasonlóképpen, a palesztin, mind a Fatah és a Hamász kell ismernie Izraelt mint zsidó államot.
Ezen a ponton minden lesz ennek megfelelően.

Firma La Petizione

O

Se disponi già di un account esegui il login, altrimenti procedi alla registrazione e firma riempiendo i campi qua sotto.
Email e password saranno i tuoi dati account, potrai così firmare altre petizioni dopo aver eseguito il login.

Privacy nei motori di ricerca? Usa un soprannome:

Attenzione, l'email deve essere valida al fine di poter convalidare la tua firma, altrimenti verrà annullata.

Confermo la registrazione ed accetto Uso e limitazioni dei servizi

Confermo di aver preso visione della Privacy Policy

Acconsento al Trattamento dei dati personali

Bacheca

Chi ha firmato questa petizione ha visto anche queste campagne:

Firma La Petizione

O

Se disponi già di un account esegui il login

Commento

Confermo la registrazione ed accetto Uso e limitazioni dei servizi

Confermo di aver preso visione della Privacy Policy

Acconsento al Trattamento dei dati personali

Obiettivo firme
23 / 10000000

Firme Recenti

Ettore Lomaglio SilvestriDa:
Politica internazionaleIn:
Destinatario petizione:
General Assembly of the United Nations

Sostenitori ufficiali della petizione:
Comitato per la Pace Rabin-ARafat

Tags

israele, mediooriente, pace, palestina

Condividi

Invita amici dalla tua rubrica

Codici Per Incorporamento

URL diretto

URL per html

URL per forum senza titolo

URL per forum con titolo

Widgets