Campaña por el restablecimiento del patrimonio del Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona sign nowMANIFEST DE L’ATENEU ENCICLOPÈDIC

Els pactes de silenci de l’anomenada transició espanyola portaren a l’ostracisme a entitats com l’Ateneu Enciclopèdic Popular que, fundat l’any 1902 per llibertaris aficionats a la lectura com Josep Tubau i Eladi Gardó, comptaren amb el suport incondicional de Francesc Layret, Lluís Companys, Lluís Bulfi i altres obrers i intel·lectuals sorgits de la classe obrera que tenien un gran anhel cultural, pedagògic i alhora reivindicatiu vers la societat.

Durant el primer terç del segle XX l’Ateneu es convertí en un referent tant de la cultura com dels moviments socials del poble barceloní, arribant a tenir durant la dècada dels anys 10 i 20 més de 20.000 associats i innumerables seccions que aportaren una gran diversitat de criteris de coneixement i de relacions humanes, totes encaminades a fomentar el col·lectivisme de les persones. Durant tot aquest període l’Ateneu va anar adquirint un gran patrimoni humà i material com ho demostren els quatre pisos i els baixos del carrer del Carme 30, un pis al carrer de Santa Anna, així com el terreny de la Rambla cantonada Pintor Fortuny (on avui hi ha un hotel) i, a més a més, el xalet de la Molina, espoliat pels Falangistes després de la Guerra Civil Espanyola i avui ocupat per la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar també en aquest període que persones de la cultura catalana com Joan Salvat-Papasseit, Joaquim Maurin, Víctor Colomer, Manuel Ainaud de Lasarte, Joan Bastardas, Jaume Aiguader, Josep Mª de Sucre, Joan Amades, Angel Pestaña, Salvador Seguí etc. van formar-hi part activament.

Després dels desastres de la guerra, el 26 de gener de 1939 es produí l’ocupació per part de l’exèrcit franquista de la ciutat de Barcelona. Les tropes feixistes deixaren anar tota la seva còlera cremant i lapidant la Biblioteca i els documents d’arxiu ubicats a la seu de l’Ateneu del carrer del Carme nº30. Sens dubte les tropes franquistes portaven apresa la lliçó que des de bon principi havia imposat el General Emilio Mola “Hay que acabar con la cultura obrera” i el General José Millán Astray “Viva la muerte”.

Arribada la fosca nit del silenci, l’Ateneu Enciclopèdic Popular (A.E.P), com tants altres col·lectius, patí exili, presó i mort. Durant la postguerra el franquisme va intentar exterminar la cultura obrera. La por s’instal·là a totes les cases i les persones no gosaven parlar de la seva pròpia memòria.

Amb la mort del dictador i la democràcia instaurada de nou a casa nostra, un grup de vells ateneistes i joves inquiets, poc a poc recuperàvem de nou l’esperit ateneista d’una entitat barcelonina com fou l’A.E.P. Així, el 1977 renaixia de nou l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona disposat a rescatar, no tan sols la memòria de l’Ateneu, si no també la de tot un poble que havia lluitat contra el feixisme i que en certs moments havia estat capaç de vèncer l’enemic.

Des d’aleshores, l’AEP sempre ha encaminat les seves activitats amb la intenció de rescatar la memòria del poble des de les seves arrels per continuar la seva tasca d’ésser una mena de Universitat Popular. Durant aquest temps ha anat convertint la seva biblioteca, hemeroteca i fons de documentació (actual Centre de Documentació Històrico-Social) en un dels més importants fons de documentació sobre el moviment obrer de l’estat espanyol. Paral·lelament ha anat organitzant un seguit d’activitats a través de conferències, debats, exposicions itinerants, recitals poètics, col·laboracions amb mitjans de comunicació nacionals i europeus per l’elaboració de documentals audiovisuals, exposicions,... amb la finalitat de rescatar la memòria silenciada de la cultura del nostre poble.

Malgrat aquest indubtable esforç, sempre sense ànim de lucre per part dels ateneistes, tant a la nostra etapa del carrer Montalegre nº5 com a l’actual seu al Passeig de Sant Joan nº26, amb uns recursos molt limitats, el nostre treball sempre ha estat carregat de generositat per recuperar allò que havia estat la nostra pròpia història com a poble, perquè sabíem i sabem que, per projectar-se cap al futur, necessitem conèixer el nostre passat.

Així, cent anys després, la idea de l’Ateneu Enciclopèdic continua sent la mateixa: propagar la cultura popular en un món en el que la formació moral de l’ésser humà ha estat substituïda per la màquina capitalista.

Ara, després de gairebé 30 anys d’aquesta lluita desigual, quan sembla que hi ha sectors socials importants que parlen de rescatar la memòria d’un país, creiem oportú tornar a insistir en que no n’hi ha prou amb la devolució dels anomenats Papers de Salamanca, sinó que creiem que entitats com l’Ateneu Enciclopèdic Popular mereixen tenir la mateixa consideració que bona part de les organitzacions, persones, partits i sindicats víctimes del franquisme als quals se’ls ha restituït part del patrimoni. No ha estat així amb l’Ateneu Enciclopèdic Popular.

Per tot això creiem que els actuals governants han de restituir el patrimoni als ateneistes d’avui, sobretot si tenim en compte que gran part de biblioteques, teatres i diversos llocs de reunió i de debat foren construïts amb el sacrifici i les aportacions de milers d’ateneistes de les classes populars.

PROJECTE ESBORRANY DE L’ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR

A continuació enumerarem, en la mesura del possible, un seguit d’infrastructures que creiem necessàries per les activitats de l’Ateneu Enciclopèdic Popular considerant que necessitem:

- Una millor ubicació de la Biblioteca i del Centre de Documentació Històrico-Social (C.D.H-S) així com un espai adient per a que l’usuari i l’investigador disposi d’una sala per el seu treball de recerca.

- Un espai polivalent per a que l’Ateneu deixi de ser forçosament un Ateneu nòmada i pugui així desenvolupar totes les seves activitats: conferències, exposicions, certàmens, presentacions de llibres, visionats de documentals audiovisuals,...

- Espais de reunió per a les diferents seccions en funcionament.

Per tot això creiem necessari:

Un local de 1500 m2 repartits de la següent manera:

- Entrada Hall

- Biblioteca, Hemeroteca i Arxiu: 600 m2, amb les prestatgeries adequades per la conservació de la documentació

- Una sala de consulta de 50 a 70 m2

- Recepció per la sala de la Biblioteca, Hemeroteca i Arxiu.

- Sala de Conferències per a 100 persones.

- Sala de col·loqui per a 40 o 50 persones

- Sala de juntes 50 a 60 m2.

- 5 o 6 sales de 50 m2 per les reunions de les diferents seccions de l’A.E.P.

- 1 sala de recepció-espera.

- Lavabos i equipaments

Aquest projecte d’ateneu hauria d’estar el més a prop possible de l’antic Ateneu Enciclopèdic Popular, ubicat el seu dia al carrer del Carme nº 30 (proposem un màxim de distància d’entre 500 i 1000 metres de la seva antiga ubicació).


-----------------------------------------------------------------------MANIFIESTO DEL ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR(castellano)

Los pactos de silencio de la llamada transición española llevaron al ostracismo a entidades como el Ateneo Enciclopédico Popular que fundado el año 1902 por libertarios aficionados a la lectura como Josep Tubau y Eladi Gardó contaron con el apoyo incondicional de Francesc Layret, Lluís Companys, Lluís Bulfi y otros obreros y intelectuales surgidos de la clase obrera que tenían un gran anhelo cultural, pedagógico y también reivindicativo hacia la sociedad

Durante el primer tercio del siglo XX el Ateneo se convirtió en un referente tanto de la cultura como de los movimientos sociales del pueblo de Barcelona, llegando a tener durante la década de los años 10 y 20 más de 20.000 asociados e innumerables secciones que aportaron una gran diversidad de criterios de conocimiento y de relaciones humanas, todas encaminadas a fomentar el colectivismo de las personas. Durante este periodo el Ateneo fue adquiriendo un gran patrimonio humano y material como lo demuestran los cuatro pisos y los bajos de la calle Carme 30, un piso en la calle de Santa Anna, así como el terreno de la Rambla esquina Pintor Fortuny (donde hoy hay un hotel), y además, el chalet de la Molina, expoliado por los Falangistas después de la Guerra Civil Española y hoy adscrito a la Generalitat de Cataluña.

En este periodo, también, personas de la cultura catalana como Joan Salvat-Papasseit, Joaquín Maurín, Victor Colomer, Manuel Ainaud de Lasarte, Joan Bastardas, Jaume Aiguader, Josep Mª de Sucre, Joan Amades, Angel Pestaña, Salvador Seguí, etc, formaron parte activamente del Ateneo.

Después de los desastres de la guerra, el 26 de enero de 1939 se produjo la ocupación por parte del ejército franquista de la ciudad de Barcelona. Las tropas fascistas dejaron ir toda su cólera quemando la Biblioteca y los documentos de archivo ubicados en la sede del Ateneo de la calle de Carme nº 30. Sin duda, las tropas franquistas tenían aprendida la lección que había impuesto el General Emilio Mola: “Hay que acabar con la cultura obrera” y el General José Millán Astray: “Viva la muerte”.

Llegada la negra noche del silencio, el Ateneo Enciclopédico Popular (A. E. P.), como otros colectivos, sufrió exilio, prisión y muerte. Durante la postguerra el franquismo intentó exterminar la cultura obrera. El miedo se instaló en todas las casas y las personas no se atrevían a hablar de su propia memoria.

Con la muerte del dictador y la democracia reinstaurada, un grupo de antiguos ateneístas y jóvenes inquietos, poco a poco recuperábamos de nuevo el espíritu ateneísta de una entidad barcelonesa como fue el A. E. P. Así, el año 1977 renacía de nuevo el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona dispuesto a rescatar no solo la memoria del Ateneo, sino también la de todo un pueblo que había luchado contra el fascismo y que en ciertos momentos había sido capaz de vencer el enemigo.

Desde entonces, el AEP siempre ha encaminado sus actividades con la intención de rescatar la memoria del pueblo desde sus raíces para continuar su labor de ser una especie de Universidad Popular. Durante este tiempo ha ido convirtiendo su biblioteca, hemeroteca y fondo de documentación (actual Centro de Documentación Histórico-Social) en uno de los más importantes fondos de documentación sobre el movimiento obrero del Estado español. Paralelamente ha organizado una serie de actividades a través de conferencias, debates, exposiciones itinerantes, recitales poéticos, colaboraciones con medios de comunicación nacionales y europeos para la elaboración de documentales audiovisuales, exposiciones, ... con la finalidad de rescatar la memoria silenciada de la cultura de nuestro pueblo.

A pesar de este indudable esfuerzo, siempre sin ánimo de lucro por parte de los ateneístas, tanto en nuestra etapa de la calle Montalegre nº 5 como en la actual sede del Paseo de St. Joan nº 26, con unos recursos muy limitados, nuestro trabajo siempre ha estado cargado de generosidad para recuperar aquello que había sido nuestra propia historia como pueblo, porque sabíamos y sabemos que, para proyectarse hacia el futuro, necesitamos conocer nuestro pasado.

Así, cien años después, la idea del Ateneo Enciclopédico continua siendo la misma: propagar la cultura popular en un mundo donde la formación moral del ser humano ha sido substituida por la máquina capitalista.

Ahora, después de casi 30 años de esta lucha desigual, cuando parece que hay sectores sociales importantes que hablan de rescatar la memoria de un país, creemos oportuno volver a insistir en que no basta con la devolución de los llamados Papeles de Salamanca, sino que creemos que entidades como el Ateneo Enciclopédico Popular merecen tener la misma consideración que buena parte de las organizaciones, personas, partidos y sindicatos, víctimas del franquismo a los que se les ha restituido parte de su patrimonio. No ha sucedido lo mismo con el Ateneo Enciclopédico Popular.

Por todo esto, creemos que los actuales gobernantes tienen que restituir el patrimonio a los ateneístas de hoy, sobretodo, si tenemos en cuenta, que gran parte de bibliotecas, teatros y diversos lugares de reunión y debate fueron construidos con el sacrificio y las aportaciones de las clases populares.


-----------------------------------------------------------------------


MANIFESTO OF THE ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR(english) THE ATENEU ENCICLOPÈDIC MANIFESTO

The pacts of silence of the so-called Spanish transition resulted in the ostracism of organizations like the Ateneu Enciclpèdic Popular (AEP). Founded in 1902 by libertarians with a passion for reading,, like Joseph Tubau and Eladi Gardó, the AEP received the unconditional support of Francesc Layret, Lluís Companys, Lluís Bulfí and other workers and intellectuals of working-class origin who championed the cultural, pedagogical and social aspirations of the working class.

During the first 30 years of the 20th Century the Ateneu became a frame of reference for both culture and for popular social movements in Barcelona. Membership reached 20.000 in the decade between 1910 and 1920. The innumerable sections provided diverse criteria for knowledge and for social relations, the main aim always being to encourage collectivism.

Throughout this period the Ateneu acquired an enormous heritage, both human and material. Witness to the latter, the AEP owned the ground floor and two upper floors of carrer del Carme 30, an apartment in carrer de Santa Anna, a plot of land at the confluence of la Rambla and Pintor Fortuny (today the site of a hotel) and also a chalet in la Molina, seized by the Falangists after the Spanish Civil War and today occupied by the Generalitat of Catalunya.

It should also be emphasized that during this period important figures of Catalonian culture, like Joan Salvat Papasseit, Joaquin Maurin, Víctor Colomer, Manuel Ainaud de Lasarte, Joan Bastardas, Jaime Aiguader, Joseph Mª de Sucre, Joan Amades, Angel Pestaña and Salvador Seguí, played an active role in the Ateneu.

After the disasters of the war, the city of Barcelona was occupied by Franco’s army on the 26 January 1939. The fascist troops gave vent to their rage burning and destroying the library and the archive of the Ateneu at the main centre at carrer del Carme 30. They had evidently learned those early lessons, given by General Emilio Mola, “We must put a stop to working-class culture.” and General José Millán Astray,“Long live death!”, very well.

A long, dark night of silence ensued and the Ateneu Enciclopèdic Popular, like so many other collectives, suffered exile, imprisonment and death. During the post-war period Franco’s regime made every attempt to exterminate working-class culture. Fear came into homes everywhere and people dared not even speak of their own memories.

With the death of the dictator and democracy restored in our country, a group of old Ateneu members and politically active young people gradually revived the spirit of what the AEP had been. In 1977 the Ateneu Enciclopèdic Popular was re-formed, ready to recuperate not only the memory of the Ateneu but also that of a people who had fought against fascism; a people who had proved themselves capable, at times, of defeating the enemy.

Since then, the AEP has always organized its activities with the aim of retrieving the

historical memory of the people at a ground-roots level in order to continue its task as a type of Popular University. Throughout this time it has gradually converted its library, press collection and documentary archive (currently The Historical-Social Documentation Centre) into one of the most important labour-movement documentary archives in Spain. At the same time it has organized a wide variety of activities through conferences, debates, itinerant exhibitions and poetry recitals, and has collaborated with the media, both national and international, in the preparation of documentaries and exhibitions, always with the aim of recuperating the history, silenced for so long,, of our people.

This has involved an undeniable effort by the members of the Ateneu, both during the period it was located at carrer Montalegre 5 and since it moved to the current centre at Passeig de Sant Joan 26. With very limited means (our motivation has never been financial gain) our work has always been inspired by a spirit of generosity, our aim to recover our history as a people, because we knew, and we know, that in order to face the future we need to know our past.

So, one hundred years later, the idea which is the basis of the Ateneu remains the same: to propagate popular culture in a world where the moral education of the people has been replaced by the capitalist machine.

Now, after almost 30 years of this unequal battle, when it seems that important sectors in society are speaking of recuperating the historical memory of a people, we think it an appropriate moment to reiterate that the return of the so-called Salamanca papers is not sufficient. We believe that organizations like the Ateneu Enciclopèdic Popular deserve the same consideration as the majority of organizations, individuals, political parties, and unions, victims of Franco’s regime, who have had part of their heritage returned; a restitution that has not been granted to the Ateneu Enciclopèdic Popular.

For all the above we consider that current governing bodies must restore this heritage to today’s members of the Ateneu, above all given that the Ateneu´s libraries, theatres and various meeting places were built, in large part, thanks to the donations and sacrifice of thousands of working-class members of the Ateneu.

ATENEU ENCICLOPEDIC POPULAR DRAFT PROJECT

Below we list a description of the installations we consider necessary for the activities of the Ateneu Enciclopèdic Popular.

A better location for the premises of the Library and the Historical–Social Documentation Centre (CDHS) incorporating an area suitable for users and researchers to carry out their work and research.

Multi-purpose premises so that the Ateneu is no longer, of necessity, a nomadic association and can carry out all activities: conferences, exhibitions, events, book presentations, audiovisual showings etc. on its own premises.

Meeting areas for the different sections of the Ateneu.

For all the above we deem necessary:

Premises of 1500m2. with the following draft layout:

Entrance hall.

Library, Press Archive and Archive: 600m2 with shelving suitable for the conservation of the documentation.

Consultation room: 50 to 70 m2

Reception for the Library, Press Archive and Archive.

Conference Room seating 100 people

Seminar room for 40 to 50 people

Board Room: 50 to 60 m2

5 or 6 rooms of 50 m2 each for the meetings of the different sections of the AEP

1 waitng/reception room

Lavatories and other installations

The location of the projected Ateneu should be as close as possible to the premises of the original Ateneu Enciclopèdic Popular located at carrer del Carmen 30. We propose a maximum distance of between 500 and 1000 metres.Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
11 / 10000

Latest Signatures

 • 18 July 201011. ALICIA CAÑA
  Apoyo esta campaña
 • 09 June 201010. tseaq684
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20109. lawkj405
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20108. ovark709
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20107. yovlv002
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20106. zyhnz620
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20105. Staff
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20104. atwfm605
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20103. nptnp113
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20102. jruoe922
  Apoyo esta petición
 • 09 June 20101. xlhua927
  Apoyo esta petición

qlmwg582By:
City LifeIn:
Petition target:
El president de la Generalitat de Catalunya y el alcalde de Barcelona</strong>

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets